ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚ?ΗΛ?ΣΕΙΣ ΚΑΙ ?ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΝ ΣΧ. ΠΕΡΙΟ?Ο 2011 ? 2012

Κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2011 ? 2012 το 20ο Δη?οτικό Σχολείο
Καλα?αριάς συ??ετείχε στις παρακάτω αθλητικές εκδηλώσεις

για να διαβάσετε πατήσετε εδώ